پزشکی

هزینه ام آر آی

هزینه MRI از نقاط مختلف بدن چقدر است؟

بروزرسانی شده در تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۲

هزینه ام ار ای در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

تعرفه تصویربرداری در سال ۱۴۰۲

نام خدمت گروه خدمت تعرفه آزاد تعرفه بیمه
MR آرتروگرافی ام آر آی ۱۵۴۶۰۲۰۰ ۱۲۵۳۳۳۰۴
MR) MRCP کلانژيوگرافی ) ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۱۱۰۲۲۹۴۹
MR) MRU يوروگرافی استاتيک) ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۱۱۰۲۲۹۴۹
MRA (آنژيوگرافی) اندام تحتانی با يابدون ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
MRA (آنژيوگرافی) اندام فوقانی با يا بدون ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
MRA (آنژيوگرافی) شکم با يا بدون مواد حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
MRA (آنژيوگرافی) لگن با يا بدون ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب يا با ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
MRA گردن بدون ماده حاجب يا با ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
MRI آرنج با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI آرنج با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI آرنج بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI اسکوپی ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۱۱۰۲۲۹۴۹
MRI اوربیت با تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI اوربیت با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI اوربیت بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI بازو با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI بازو باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI بازو بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI براکیال پلکسوس ( کمری) ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI براکیال پلکسوس (گردنی) ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI پستان دو طرفه با و بدون تزریق ام آر آی ۱۸۳۴۳۹۲۰ ۱۴۹۰۵۴۱۵
MRI توراسیک با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI توراسیک با تزریق دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI توراسیک با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI توراسیک بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI توراکولومبار با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI توراکولومبار با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI توراکولومبار بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI ديناميک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۱۱۰۲۲۹۴۹
MRI ران پا با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI ران پا با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI ران پا بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI زانو با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI زانو با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI زانو بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI ساعد با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI ساعد با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI ساعد بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI ساق پا با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI ساق پا با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI ساق پا بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI سرویکال با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI سرویکال بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI سرویکوتوراسیک با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI سرویکال با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI شانه با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI شانه باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI شانه بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI شکم با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI شکم باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI شکم بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI صورت و سینوس با تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI صورت و سینوس با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI صورت و سینوس بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI قفسه سینه با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI قفسه سینه بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI کبد با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI کبد بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI کبد تری فازیک ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI کف پا با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI کف پا با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI کف پا بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI کف دست با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI کف دست با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI کف دست بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI گوش با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI گوش باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI گوش بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI گوش داخلی باتزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI گوش داخلی بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI لگن با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI لگن با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI لگن بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI لومبار با تزریق دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI لومبوساکرال با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI لومبوساکرال بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI مچ پا با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI مچ پا با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI مچ پا بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI مچ دست با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI مچ دست با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI مچ دست بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI مغز با تزریق دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI مغز باتزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI مغز بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI مغز دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI مغزبا و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI مفاصل ساکروایلیاک با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI مفاصل هیپ با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI مفاصل هیپ با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI مفاصل هیپ بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI نسج نرم گردن با تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRI هیپوفیز با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۸۷۸۷۱۰۷
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۱۲۴۲۵۲۴۵
MRI هیپوفیز بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRU) MRU یوروگرافی ديناميک) قيد درخواست پزشک به صورت ديناميک الزامی است ام آر آی ۱۵۴۶۰۲۰۰ ۱۲۵۳۳۳۰۴
MRV با تزریق ( آزاد) ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
MRV با تزریق (بیمه) ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
MRV بدون تزریق ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۱۱۴۰۹۱۶۷
TMJ MRI بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۷۳۸۸۶۲۶
MRN ام آر آی ۰ ۰
هیپوفیز۲ ام آر آی ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
CPAngle ام آر آی ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
مفصل هیپ ۲ ام آر آی ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
کوکسیژال ۲ ام آر آی ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
سکانس بدون تزریق ام آر آی ۱۰۰۰۰۰۰ ۷۹۰۰۰۰
دیفیوژن۲ ام آر آی ۲۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ام آر آي ستون فقرات کمري بدون کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۱۹۷۳۰۴۶
ام آر آي مغز بدون  کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۱۹۷۳۰۴۶
ام آر آي ساکروم  بدون کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۱۹۷۳۰۴۶
ام آر آي گردن بدون کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۱۹۷۳۰۴۶
ام آر آي ستون فقرات گردني  بدون کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۱۹۷۳۰۴۶
هزینه مشاوره و مقایسه (MR) ام آر آی ۵۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰
مولتی پارامتریک MRI ام آر آی ۳۵۰۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
دیفیوژن/پرفیوژن ام آر آی ۲۵۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰
MRI کبد دینامیک ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۱۱۰۲۲۹۴۹
MRI دینامیك هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۱۱۰۲۲۹۴۹
گرافی chest , lumbar ناجا رادیولوژی ۰ ۰
رادیوگرافی پاشنه یک جهت-آ رادیولوژی ۰ ۰
نفروتوموگرافي هر کليشه رادیولوژی ۱۸۶۱۷۲۰ ۱۴۶۶۴۸۶
هر کليشه اضافي (BENDING) يا ابليک و…هر فيلم رادیولوژی ۱۹۸۱۲۸۰ ۱۵۶۰۶۶۴
فلوروسکوپي تنها رادیولوژی ۱۴۰۰۵۶۰ ۱۱۰۳۲۲۸
مفصل زانو روبرو ايستاده ۱ فيلم رادیولوژی ۱۴۹۶۶۰۰ ۱۱۸۲۳۲۸
راديوگرافي ERCP بدون دستمزد آندوسکوپيک – هر فيلم رادیولوژی ۴۵۱۱۰۸۰ ۳۴۶۵۴۵۵
راديوگرافي استخوان جناغ (ابليک و نيمرخ به طور همزمان-۲ فيلم) رادیولوژی ۲۱۱۷۹۲۰ ۱۶۶۸۲۹۶
راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليک يا نيمرخ يک فيلم) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي استخوان ران ۲ اکسپوز روي يک فيلم رادیولوژی ۱۵۲۰۱۲۰ ۱۱۹۷۴۰۶
راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي ۲ فيلم رادیولوژی ۲۴۴۲۴۴۰ ۱۹۲۳۹۲۲
راديوگرافي استخوان ساکروم و مهره هاي دنبالچه – ۲ جهت رادیولوژی ۲۲۰۳۳۲۰ ۱۷۳۵۵۶۶
راديوگرافي استخوان فک (نماي ابليک يا روبرو يا نيمرخ هر سمت) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي استخوانهاي ساعد ۲ جهت –  روي يک فيلم رادیولوژی ۱۴۰۳۳۶۰ ۱۱۱۰۰۳۲
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ) رادیولوژی ۱۹۸۱۲۸۰ ۱۵۶۰۶۶۴
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي استخوانهاي کف دست ۱ جهت رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي استخوانهاي کف دست ۲ جهت رادیولوژی ۱۴۲۶۸۸۰ ۱۱۲۵۱۱۰
راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يک فيلم) رادیولوژی ۱۲۸۱۰۰۰ ۱۰۰۹۰۵۰
راديوگرافي اسکنوگرام براي تعيين کوتاهي اندام با خط‌کش مدرج رادیولوژی ۴۱۲۴۹۶۰ ۳۲۳۵۴۵۶
راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت رادیولوژی ۱۴۰۰۵۶۰ ۱۱۰۳۲۲۸
راديوگرافي انگشتان هر پا يک جهت رادیولوژی ۱۲۳۶۴۸۰ ۹۷۸۰۰۵
راديوگرافي انگشتان هر دست ۱ جهت رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت رادیولوژی ۱۴۱۵۱۲۰ ۱۱۱۷۵۷۱
راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي ۲فيلم) رادیولوژی ۳۱۲۵۶۴۰ ۲۴۶۲۰۸۲
برونکوگرافي يک طرفه رادیولوژی ۹۰۷۳۶۸۰ ۷۱۸۹۳۴۳
پيلوگرافي رتروگراد دو طرفه (هر کليشه) رادیولوژی ۳۵۰۱۴۰۰ ۲۷۵۸۰۷۰
پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد دوطرفه (با هر عدد کليشه لازم) رادیولوژی ۱۲۵۵۱۲۸۰ ۹۹۵۹۷۰۵
راديوگرافي پاشنه پا رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي تعيين سن استخواني هر کليشه رادیولوژی ۱۸۶۱۷۲۰ ۱۴۶۶۴۸۶
راديوگرافي توموگرافي(هر عضو – هر کليشه فيلم بزرگ) رادیولوژی ۱۹۸۱۲۸۰ ۱۵۶۰۶۶۴
راديوگرافي توموگرافي(هر عضو – هر کليشه فيلم کوچک) رادیولوژی ۱۸۶۱۷۲۰ ۱۴۶۶۴۸۶
راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ رادیولوژی ۱۹۸۱۲۸۰ ۱۵۶۰۶۶۴
راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراکسپوز) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي داکريوسيستوگرافي رادیولوژی ۶۴۳۹۱۶۰ ۵۰۷۲۱۵۸
راديوگرافي دنده ها نماي ابليک يا روبرو يک فيلم رادیولوژی ۱۱۷۸۵۲۰ ۹۲۸۳۲۶
راديوگرافي دنده ها يکطرف دو نما( ۲ فيلم) رادیولوژی ۲۲۲۰۴۰۰ ۱۷۴۹۰۲۰
راديوگرافي دورسولومبار – روبرو و نيمرخ رادیولوژی ۲۷۸۴۰۴۰ ۲۱۹۳۰۰۲
راديوگرافي ساده  شکم خوابيده – يک فيلم رادیولوژی ۱۴۱۴۰۰۰ ۱۱۲۱۸۶۲
راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي ساده شکم  ايستاده – ۱ فيلم رادیولوژی ۱۳۹۶۹۲۰ ۱۱۰۸۴۰۸
راديوگرافي ساده شکم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين(هر اکسپوز) رادیولوژی ۱۷۴۷۴۸۰ ۱۳۷۸۲۲۳
راديوگرافي ساده شکم خوابيده  و ايستاده ۲ فيلم رادیولوژی ۲۶۹۸۶۴۰ ۲۱۲۵۷۳۲
راديوگرافي ساق پا (دو اکسپوز روي يک فيلم) رادیولوژی ۱۹۵۷۴۸۰ ۱۵۳۷۸۹۳
راديوگرافي ساق پا يک اکسپوز روي ۱ فيلم(گچ يا تراکشن) رادیولوژی ۱۶۲۲۶۰۰ ۱۲۷۸۱۳۰
راديوگرافي ستون فقرات گردن(دو جهت رخ و نيمرخ) رادیولوژی ۱۹۸۱۲۸۰ ۱۵۶۰۶۶۴
راديوگرافي سري کامل دندان (در صورتيکه ۱۴ فيلم تقاضا شده باشد) رادیولوژی ۶۵۲۴۵۶۰ ۵۱۳۹۴۲۸
راديوگرافي سل تورسيک (زين ترکي) لوکاليزه نيمرخ رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ) رادیولوژی ۲۰۴۲۸۸۰ ۱۶۰۵۱۶۳
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا کالدول) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي شانه يک جهت (استخوان اسکاپولا ترقوه،مفصل آکروميوکلاويکولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف) رادیولوژی ۱۱۷۸۵۲۰ ۹۲۸۳۲۶
راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ رادیولوژی ۲۵۴۴۹۲۰ ۲۰۰۴۶۴۶
راديوگرافي فقرات کمري ۴فيلم روبرو، نيمرخ و ابليک چپ و راست رادیولوژی ۴۶۷۹۹۲۰ ۳۶۸۶۳۹۶
راديوگرافي فقرات کمري روبرو و نيمرخ رادیولوژی ۲۵۴۴۹۲۰ ۲۰۰۴۶۴۶
راديوگرافي فقرات گردن (فلکسيون، اکستانسيون، مايل) هر اکسپوز رادیولوژی ۱۲۹۵۵۶۰ ۱۰۲۳۳۹۳
راديوگرافي فقرات گردن ۴ فيلم(روبرو نيمرخ و ابليک چپ و راست) رادیولوژی ۳۳۸۱۸۴۰ ۲۶۶۳۸۹۲
راديوگرافي فيلم اوکلوزال رادیولوژی ۱۲۲۹۷۶۰ ۹۶۸۶۸۸
راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان رادیولوژی ۲۴۱۳۰۴۰ ۱۸۸۷۵۴۳
راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر ( يک فيلم) رادیولوژی ۱۲۶۳۹۲۰ ۹۹۵۵۹۶
راديوگرافي کاردياک سري با بلع ماده حاجب(۴ فيلم) رادیولوژی ۴۶۴۵۷۶۰ ۳۶۵۹۴۸۸
راديوگرافي کانال اپتيک هر طرف رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي کف پا رادیولوژی ۱۴۰۰۵۶۰ ۱۱۰۳۲۲۸
راديوگرافي کف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يک فيلم) رادیولوژی ۱۷۶۵۹۶۰ ۱۳۹۵۰۷۹
راديوگرافي کف پا رخ و نيمرخ ۱ فيلم رادیولوژی ۱۸۶۱۷۲۰ ۱۴۶۶۴۸۶
رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل ۴کلیشه) رادیولوژی ۶۴۳۹۱۶۰ ۵۰۷۲۱۵۸
رادیوگرافی مچ دست (اسکافوئید و …) هر فیلم اضافی رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي لارنگوگرافي (حداقل ۴ اکسپوز) رادیولوژی ۴۶۴۵۷۶۰ ۳۶۵۹۴۸۸
راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم) رادیولوژی ۱۳۴۹۳۲۰ ۱۰۶۲۸۶۶
راديوگرافي لوکاليزه – هر ناحيه به تنهايي رادیولوژی ۱۴۰۳۳۶۰ ۱۱۱۰۰۳۲
راديوگرافي لومبو ساکرال – دو جهت رادیولوژی ۲۹۰۳۶۰۰ ۲۲۸۷۱۸۰
راديوگرافي ماستوئيد يکطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراکسپوز) رادیولوژی ۱۲۲۹۷۶۰ ۹۶۸۶۸۸
راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي مچ پا ۱ جهت رادیولوژی ۱۴۰۰۵۶۰ ۱۱۰۳۲۲۸
راديوگرافي مچ پا ۲ جهت رادیولوژی ۱۶۹۰۹۲۰ ۱۳۳۱۹۴۶
راديوگرافي مچ دست دو جهت رادیولوژی ۱۴۲۶۸۸۰ ۱۱۲۵۱۱۰
راديوگرافي مچ دست يک جهت رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد رادیولوژی ۱۷۵۹۲۴۰ ۱۳۸۵۷۶۲
راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يک فيلم رادیولوژی ۱۴۰۳۳۶۰ ۱۱۱۰۰۳۲
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر – دو طرف با دهان باز و بسته (۴ اکسپوز) رادیولوژی ۳۱۰۸۵۶۰ ۲۴۴۸۶۲۸
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر (هر طرف يک فيلم) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فيلم) رادیولوژی ۲۰۴۲۸۸۰ ۱۶۰۵۱۶۳
راديوگرافي مفصل زانو ۲ جهت روي يک فيلم رادیولوژی ۱۴۰۳۳۶۰ ۱۱۱۰۰۳۲
راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ – روي دو فيلم رادیولوژی ۱۹۸۱۲۸۰ ۱۵۶۰۶۶۴
راديوگرافي مفصل ساکرو ايلياک هر اکسپوز(اعم از رخ و مايل) رادیولوژی ۱۲۲۵۵۶۰ ۹۵۸۴۸۲
راديوگرافي مفصل هیپ دو طرفه يا نماي فراک (لگن) رادیولوژی ۱۳۱۵۱۶۰ ۱۰۳۵۹۵۸
راديوگرافي مفصل هیپ نماي روبرو يا مايل (هر کليشه) رادیولوژی ۱۲۲۵۵۶۰ ۹۵۸۴۸۲
راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنکس – يک جهت رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
راديوگرافي نماي انترکنديلار يا نماي مخصوص کشکک ۱ فيلم رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
آرتروگرافي زانو با هوا و ماده حاجب رادیولوژی ۵۹۱۴۴۴۰ ۴۶۴۵۶۱۳
آرتروگرافي مچ دست رادیولوژی ۷۹۲۳۱۶۰ ۶۲۵۸۹۳۱
استخوان بازو ۲ جهت روي يک فيلم رادیولوژی ۱۴۰۰۵۶۰ ۱۱۰۳۲۲۸
استخوان بازو يا ساعد يا آرنج  يک جهت ( يک فيلم) رادیولوژی ۱۱۲۷۲۸۰ ۸۸۷۹۶۴
(Alignment view) دو طرفه رادیولوژی ۵۴۰۵۹۶۰ ۴۱۳۹۳۱۷
(Alignment view) یک طرفه رادیولوژی ۳۸۴۰۲۰۰ ۲۹۸۵۲۸۳
اوروگرافي ترشحي فيلم با هر تعداد کليشه لازم و کامل (با يا بدون PVC) رادیولوژی رنگی ۶۳۵۳۷۶۰ ۵۰۰۴۸۸۸
راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل ۴ اکسپوز) رادیولوژی رنگی ۲۷۲۱۳۲۰ ۲۱۵۲۷۹۴
راديوگرافي مري و معده  و اثني عشر (حداقل ۶ کليشه) رادیولوژی رنگی ۶۸۸۳۲۴۰ ۵۴۲۱۹۶۲
راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل ۴ کليشه) رادیولوژی رنگی ۵۵۶۸۰۸۰ ۴۳۸۶۰۰۴
راديوگرافي کلانژيوگرافي از راه پوست هرفيلم رادیولوژی رنگی ۴۶۴۵۷۶۰ ۳۶۵۹۴۸۸
راديوگرافي کلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم رادیولوژی رنگی ۲۹۵۴۸۴۰ ۲۳۲۷۵۴۲
راديوگرافي کله سيستوگرافي اورال (حداقل ۲ اکسپوز) رادیولوژی رنگی ۲۸۴۶۷۶۰ ۲۲۳۳۲۱۰
راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق رادیولوژی رنگی ۵۳۲۸۹۶۰ ۴۱۹۷۶۴۸
راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی ۳۹۲۸۴۰۰ ۳۰۹۴۴۲۰
راديوگرافي پورتروگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی ۴۴۸۹۸۰۰ ۳۵۴۶۹۸۴
راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل ۴ کليشه) رادیولوژی رنگی ۶۰۱۲۷۲۰ ۴۷۱۶۱۳۱
راديوگرافي ترانزيت کولون CTT رادیولوژی رنگی ۶۰۱۲۷۲۰ ۴۷۱۶۱۳۱
پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد يک طرفه (با هر عدد کليشه لازم) رادیولوژی رنگی ۸۶۳۰۷۲۰ ۶۸۷۰۳۱۱
پيلوگرافي رتروگراد يک طرفه (هر کليشه) رادیولوژی رنگی ۲۲۸۷۶۰۰ ۱۸۰۷۱۲۷
Defecography رادیولوژی رنگی ۱۵۳۱۰۹۶۰ ۱۲۱۴۹۶۱۳
راديوگرافي باريم انما (حداقل ۴ کليشه) رادیولوژی رنگی ۷۲۴۱۹۲۰ ۵۷۰۴۴۹۶
راديوگرافي باريم انما دوبل کنتراست (حداقل ۶ فيلم) رادیولوژی رنگی ۷۹۵۹۲۸۰ ۶۲۶۹۵۶۴
ميلوگرافي از دور سولومبار – با هم کامل رادیولوژی رنگی ۱۰۱۱۶۴۰۰ ۷۹۶۲۹۹۰
ميلوگرافي از هر ناحيه ستون مهره اي توراسيک رادیولوژی رنگی ۸۳۸۳۲۰۰ ۶۶۲۶۴۸۰
ميلوگرافي فقرات گردني پشتي کمري – با هم رادیولوژی رنگی ۱۳۵۸۵۶۰۰ ۱۰۷۱۲۹۴۰
میلوگرافی از هر ناحیه سنون مهره ای سرویکال رادیولوژی رنگی ۸۳۸۳۲۰۰ ۶۶۲۶۴۸۰
میلوگرافی از هرناحیه سینون مهره ای لومبار رادیولوژی رنگی ۸۳۸۳۲۰۰ ۶۶۲۶۴۸۰
راديوگرافي يورتروسيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی ۵۱۹۵۴۰۰ ۴۱۰۴۵۱۳
يورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي VCUG رادیولوژی رنگی ۶۵۷۶۳۶۰ ۵۱۹۵۱۷۶
سنجش تراکم استخوان تمام بدن سنجش تراكم استخوان ۱۳۷۶۴۸۰۰ ۱۱۰۷۸۲۷۰
سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام سنجش تراكم استخوان ۱۱۹۷۸۴۰۰ ۹۶۸۲۶۱۰
سونو گرافي شانه يا زانو سونوگرافی ۱۷۱۹۲۰۰ ۱۳۰۲۴۹۰
سونوگرافي Infertility در آقايان (بررسي آنومالي مجراي EJ و VD) سونوگرافی ۳۱۵۰۰۰۰ ۲۳۹۵۰۵۰
سونوگرافي آپانديس سونوگرافی ۱۴۷۰۰۰۰ ۱۱۱۷۶۹۰
سونوگرافي آدرنال یک یا دو طرفه سونوگرافی ۱۴۳۰۸۰۰ ۱۰۹۲۵۶۰
سونوگرافي براي بررسي وضع جنين هاي چند قلويي- هر قل اضافه سونوگرافی ۱۷۱۹۲۰۰ ۱۳۰۲۴۹۰
سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي مادرزادي جنين سونوگرافی ۳۴۳۸۴۰۰ ۲۶۰۴۹۸۰
سونوگرافي بيضتين سونوگرافی ۱۹۲۹۲۰۰ ۱۴۶۲۱۶۰
سونوگرافي بيوفيزيکال پروفايل (بررسي حرکت، تون، تنفس جنين و مايع آمنيوتيک) سونوگرافی ۳۱۵۰۰۰۰ ۲۳۹۵۰۵۰
سونوگرافي بیضه پايين نيامده سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافي پانکراس سونوگرافی ۱۲۲۰۸۰۰ ۹۳۲۸۹۰
سونوگرافي پروستات (ترانس رکتال) سونوگرافی ۳۱۵۰۰۰۰ ۲۳۹۵۰۵۰
سونوگرافي پستان به همراه فضاهاي آگزيلاري – يک يا دو طرفه سونوگرافی ۳۲۹۴۲۰۰ ۲۵۰۰۰۱۵
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد سونوگرافی ۱۷۴۵۸۰۰ ۱۳۳۲۰۶۵
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هرکدام سونوگرافی ۱۲۲۰۸۰۰ ۹۳۲۸۹۰
سونوگرافي چشم (A&B اسکن) هرکدام به تنهايي سونوگرافی ۱۴۳۰۸۰۰ ۱۰۹۲۵۶۰
سونوگرافي چشم (A&Bاسکن) با هم سونوگرافی ۱۷۱۹۲۰۰ ۱۳۰۲۴۹۰
سونوگرافي حاملگي (شامل سن، وضع جفت، جنين و ضربان قلب) سونوگرافی ۲۶۲۵۰۰۰ ۱۹۹۵۸۷۵
سونوگرافي رتروپريتوئن یا آئورت غیر داپلر سونوگرافی ۱۲۹۹۲۰۰ ۹۸۳۱۵۰
سونوگرافي رحم و تخمدان از روی شکم سونوگرافی ۲۰۱۴۶۰۰ ۱۵۲۹۴۳۰
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) سونوگرافی ۲۴۸۰۸۰۰ ۱۸۹۰۹۱۰
سونوگرافي ریفلاکس معده به مری سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافي شکم ( کبد،کيسه صفرا،طحال،کليه ها،پانکراس) سونوگرافی ۲۶۲۵۰۰۰ ۱۹۹۵۸۷۵
سونوگرافي طحال سونوگرافی ۱۲۲۰۸۰۰ ۹۳۲۸۹۰
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيدـ تحت فکي) سونوگرافی ۱۲۲۰۸۰۰ ۹۳۲۸۹۰
سونوگرافي قفسه سينه سونوگرافی ۱۴۳۰۸۰۰ ۱۰۹۲۵۶۰
سونوگرافي کبد ، کيسه صفرا و مجاري  داخل و خارج کبدي سونوگرافی ۱۶۸۰۰۰۰ ۱۲۷۷۳۶۰
سونوگرافي کليه ها و لگن (رزیجوی ادراری) سونوگرافی ۳۱۵۰۰۰۰ ۲۳۹۵۰۵۰
سونوگرافي کليه ها و مجاری ادراری ومثانه پروخالی(رزیجوی ادراری) سونوگرافی ۲۳۱۰۰۰۰ ۱۷۵۶۳۷۰
سونوگرافي کليه ها و مجاری ادراری(مثانه پر) سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافي کلیتین سونوگرافی ۱۴۳۰۸۰۰ ۱۰۹۲۵۶۰
سونوگرافي کيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي سونوگرافی ۱۲۲۰۸۰۰ ۹۳۲۸۹۰
سونوگرافي مغز نوزادان سونوگرافی ۱۶۸۰۰۰۰ ۱۲۷۷۳۶۰
سونوگرافي نسج نرم سطحي یا عمقی هر جاي بدن با ذکر ناحيه مورد درخواست سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافي هيپ نوزادان یک یا دو طرفه سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافي کامل شکم و لگن سونوگرافی ۳۴۸۴۶۰۰ ۲۶۴۷۱۲۰
سونوگرافي کامل لگن شامل مثانه پر و خالي، پروستات و وزيکول سمينال و يا رحم و تخمدان سونوگرافی ۲۲۰۵۰۰۰ ۱۶۷۶۵۳۵
سونوگرافی NT  و انومالی سه ماهه اول بارداری سونوگرافی ۴۹۰۸۴۰۰ ۳۷۲۲۶۷۰
سونوگرافی NT و یا NB سونوگرافی ۴۲۰۰۰۰۰ ۳۱۹۳۴۰۰
سونوگرافی آلت سونوگرافی ۱۹۲۹۲۰۰ ۱۴۶۲۱۶۰
سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافی بارداری ترانس واژینال سونوگرافی ۴۲۰۰۰۰۰ ۳۱۹۳۴۰۰
سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر سونوگرافی ۳۱۵۰۰۰۰ ۲۳۹۵۰۵۰
سونوگرافی بلوغ ریه ها جنین سونوگرافی ۱۷۱۹۲۰۰ ۱۳۰۲۴۹۰
سونوگرافی تاندون سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) سونوگرافی ۳۱۵۰۰۰۰ ۲۳۹۵۰۵۰
سونوگرافی جستجوی حاملگی خارج از رحم(EP) سونوگرافی ۱۷۱۹۲۰۰ ۱۳۰۲۴۹۰
سونوگرافی جفت از نظر آکرتا سونوگرافی ۳۸۱۹۲۰۰ ۲۸۹۹۱۹۰
هيستروسونوگرافي سونوگرافی ۴۴۸۸۴۰۰ ۳۴۰۳۳۳۰
سونوگرافی اینگوئینال سونوگرافی ۰ ۰
سونوگرافي شکم سونوگرافی ۶۶۶۲۵۰ ۱۹۹۸۷۵
سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافی هر مفصل سونوگرافی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵۹۶۷۰۰
سونوگرافی کالرداپلر IVC و وريدهاي ايلياک سونوگرافی كالرداپلر ۵۲۵۰۰۰۰ ۳۹۹۱۷۵۰
سونوگرافی کالرداپلر آئورت و شريان هاي ايلياک سونوگرافی كالرداپلر ۶۳۰۰۰۰۰ ۴۷۹۰۱۰۰
سونوگرافی کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال سونوگرافی كالرداپلر ۷۳۵۰۰۰۰ ۵۵۸۸۴۵۰
سونوگرافی کالرداپلر پورت، وريد طحالي و بررسي کولترال‌ها سونوگرافی كالرداپلر ۶۳۰۰۰۰۰ ۴۷۹۰۱۰۰
سونوگرافی کالرداپلر توده های نسج نرم سونوگرافی كالرداپلر ۳۴۳۸۴۰۰ ۲۶۰۴۹۸۰
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام تحتانی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر ۱۱۵۵۰۰۰۰ ۸۷۸۱۸۵۰
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه سونوگرافی كالرداپلر ۶۳۰۰۰۰۰ ۴۷۹۰۱۰۰
سونوگرافی کالرداپلر فیستول دیالیز سونوگرافی كالرداپلر ۸۴۰۰۰۰۰ ۶۳۸۶۸۰۰
سونوگرافی کالرداپلر کليه‌ها يا بيضه‌ها سونوگرافی كالرداپلر ۷۳۵۰۰۰۰ ۵۵۸۸۴۵۰
سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمي يا تومورهاي شکمي يا لگن هر کدام سونوگرافی كالرداپلر ۷۳۵۰۰۰۰ ۵۵۸۸۴۵۰
سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهايی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر ۱۰۵۰۰۰۰۰ ۷۹۸۳۵۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شرياني وريدي دو اندام سونوگرافی كالرداپلر ۱۶۸۰۰۰۰۰ ۱۲۷۷۳۶۰۰
سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) بدون تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر ۶۳۰۰۰۰۰ ۴۷۹۰۱۰۰
سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) شامل کليه مراحل مورد نياز و تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر ۱۰۵۰۰۰۰۰ ۷۹۸۳۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين) سونوگرافی كالرداپلر ۷۳۵۰۰۰۰ ۵۵۸۸۴۵۰
سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال سونوگرافی كالرداپلر ۷۳۵۰۰۰۰ ۵۵۸۸۴۵۰
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر ۱۱۵۵۰۰۰۰ ۸۷۸۱۸۵۰
سونوگرافی کالرداپلر شرايين گردن (دوکاروتيد و دو ورتبرال و وريدهاي ژوگولار) سونوگرافی كالرداپلر ۷۳۵۰۰۰۰ ۵۵۸۸۴۵۰
سونوگرافی کالرداپلر شرياني وريدي يک اندام سونوگرافی كالرداپلر ۱۰۵۰۰۰۰۰ ۷۹۸۳۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر کبد يا ضايعات تومور سونوگرافی كالرداپلر ۸۴۰۰۰۰۰ ۶۳۸۶۸۰۰
سونوگرافی کالرداپلر کليه پيوندي سونوگرافی كالرداپلر ۶۵۱۰۰۰۰ ۴۹۴۹۷۷۰
سونوگرافی کالرداپلر وريدي انتهايی يک طرفه سونوگرافی كالرداپلر ۶۳۰۰۰۰۰ ۴۷۹۰۱۰۰
سونوگرافی  کالرداپلر شرائین اندام تحتانی یک طرفه سونوگرافی كالرداپلر ۶۹۶۹۲۰۰ ۵۲۹۴۲۴۰
HRCT با تزریق سی تی اسكن ۷۰۱۶۸۰۰ ۵۷۲۵۴۷۵
HRCT با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۰۴۳۳۳۶۰ ۸۵۰۱۷۸۷
HRCT بدون تزریق سی تی اسكن ۶۰۳۱۲۰۰ ۴۹۰۸۳۰۲
HRCT ریه (High Rsoulotion تمام ريه در يک نفس (پنج ميليمتري))  بدون تزريق سی تی اسكن ۴۸۳۸۶۸۰ ۳۸۷۵۸۳۰
پروتکل بررسی همانژيوم کبدی شامل سی تی اسکن (بدون تزريق يا با تزريق ديناميک و تاخيری) سی تی اسكن ۶۷۹۴۴۸۰ ۵۵۰۷۸۱۷
 CT اسپیرال صورت و سینوس – دو جهت باتزریق سی تی اسكن ۱۲۲۶۸۴۸۰ ۹۸۳۳۵۰۹
 CT اسپیرال صورت و سینوس – دو جهت بدون و با تزریق سی تی اسكن ۱۸۴۲۹۶۰۰ ۱۴۷۷۰۰۰۰
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتکال در دو جهت سی تی اسكن ۶۹۸۳۲۰۰ ۵۶۷۸۸۹۰
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتکال در يک جهت سی تی اسكن ۵۴۹۶۴۰۰ ۴۴۵۰۲۵۰
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT – با تزریق سی تی اسكن ۹۴۰۶۰۴۰ ۷۶۲۵۳۱۰
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT – بدون تزریق سی تی اسكن ۷۹۷۲۷۲۰ ۶۴۶۳۵۱۳
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT – بدون وبا تزریق سی تی اسكن ۱۳۸۹۶۶۸۰ ۱۱۲۶۵۴۹۹
سی تی اسکن ریه  (( کرونا ))  COVID 19 سی تی اسكن ۷۹۷۲۷۲۰ ۶۴۶۳۵۱۳
سی تی اسکن اسپیرال لگن استخوانی بدون تزریق سی تی اسكن ۷۲۳۲۴۰۰ ۵۸۶۳۶۹۰
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال(باوبدون تزریق) سی تی اسكن ۱۳۹۶۲۷۶۰ ۱۱۲۲۲۷۰۸
گاز مه آتوسيسترنوگرافي دو طرفه براي گوش داخلي گازمه دو طرفه برای گوش سی تی اسكن ۶۰۰۷۶۸۰ ۴۸۵۸۱۶۱
CT بازسازی  ((آزاد )) سی تی اسكن ۱۱۲۶۰۰۰ ۳۳۷۸۰۰
سی تی ۲مهره ویک دیسک ((ازاد )) سی تی اسكن ۳۲۴۸۰۰۰ ۹۷۴۴۰۰
سی تی فقرات پشتی (( ازاد  )) سی تی اسكن ۴۸۶۸۰۰۰ ۱۴۶۰۴۰۰
CT اسکن ریه  تشخیص ((کرونا)) – بیمه آسیا سی تی اسكن ۰ ۰
CT اسپیرال انته ورشن هیپ با زانو سی تی اسكن ۴۱۵۶۶۰۰ ۳۱۲۳۰۰۱
سی تی اسپیرال مغز با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۰۷۵۶۷۶۰ ۸۶۲۱۴۵۲
هزینه مقایسه و مشاوره مدارک قبلی (CT) سی تی اسكن ۵۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
بازسازی متال آرتيفکت (اضافه بر هزينه سي تي اسکن اصلي) سی تی اسكن ۱۵۲۴۳۲۰ ۱۲۰۷۶۱۲
بازسازی هر ناحيه (اضافه بر هزينه سي تي اسکن اصلي) سی تی اسكن ۱۵۲۴۳۲۰ ۱۲۰۷۶۱۲
CT  حنجره دو جهت سی تی اسكن ۵۶۱۸۴۸۰ ۴۵۴۳۵۳۹
CT  حنجره يک جهت دو ميليمتري بدون تزريق سی تی اسكن ۳۷۵۰۰۴۰ ۳۰۳۲۶۷۳
CT KUB سی تی اسكن ۸۷۵۸۴۰۰ ۷۰۸۲۳۹۷
CT KUB اسپیرال سی تی اسكن ۱۱۲۳۷۸۰۰ ۹۱۱۰۱۵۷
CT آندوسکوپي هرارگان (Virtula Endoscopy) سی تی اسكن ۱۱۴۸۵۳۲۰ ۹۱۷۸۶۷۳
CT آنژيوپورتوگرافي کبد سی تی اسكن ۱۱۲۶۱۸۸۰ ۹۰۰۰۳۶۹
CT آنژيوگرافي آئورت توراسيک سی تی اسكن ۱۰۸۶۶۲۴۰ ۸۶۸۴۱۲۳
CT آنژيوگرافي آئورت شکمي سی تی اسكن ۱۰۰۵۱۷۲۰ ۸۰۷۹۳۰۹
CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها سی تی اسكن ۹۶۵۰۷۶۰ ۷۷۵۷۱۴۸
CT آنژيوگرافي سایر ارگان ها سی تی اسكن ۹۶۵۰۷۶۰ ۷۷۵۷۱۴۸
CT آنژيوگرافي شرائين اينتراکرانيال سی تی اسكن ۱۱۹۲۴۳۶۰ ۹۵۳۰۲۵۵
CT آنژيوگرافي کاروتيد (اکستراکرانيال) سی تی اسكن ۱۱۲۶۱۸۸۰ ۹۰۰۰۳۶۹
CT آنژيوگرافي کليه (جهت دهنده کليه) سی تی اسكن ۱۱۲۶۱۸۸۰ ۹۰۰۰۳۶۹
CT آنژیو آئورت با بازسازی ها سی تی اسكن ۶۸۷۶۸۰۰ ۵۵۶۰۵۹۰
CT آنژیوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق سی تی اسكن ۹۶۵۰۷۶۰ ۷۷۵۷۱۴۸
CT آنژیوگرافی پولمونری – ارتری سی تی اسكن ۹۶۵۰۷۶۰ ۷۷۵۷۱۴۸
CT اسپيرال ۲و۴ميلی متری هر يک از اعضاء شکم با يا بدون تزريق – هر يک به تنهايی(پانکراس،کليه ها ،طحال و غدد فوق کليوی) سی تی اسكن ۴۸۱۵۴۴۰ ۳۹۰۳۵۰۸
CT اسپيرال اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق سی تی اسكن ۶۲۴۴۰۰۰ ۵۰۰۴۶۵۰
CT اسپيرال ستون فقرات ناحيه لومبار با و بدون تزريق سی تی اسكن ۱۰۹۷۶۰۰۰ ۸۷۸۹۵۵۰
CT اسپيرال شکم و لگن با تزريق سی تی اسكن ۱۱۸۸۷۴۰۰ ۹۶۳۶۷۹۵
CT اسپيرال فقرات توراسيک بدون تزريق سی تی اسكن ۷۰۹۸۰۰۰ ۵۶۷۷۳۵۰
CT اسپيرال فقرات سرويکال بدون تزريق سی تی اسكن ۷۰۹۸۰۰۰ ۵۶۷۷۳۵۰
CT اسپيرال مغز با تزريق سی تی اسكن ۷۰۶۰۷۶۰ ۵۶۷۱۰۰۸
CT اسپيرال مغز بدون تزريق سی تی اسكن ۶۱۹۹۷۶۰ ۴۹۸۱۲۹۸
CT اسپیرال  اوربیت دوجهت باوبدون تزریق سی تی اسكن ۱۲۴۸۸۰۰۰ ۱۰۰۰۹۳۰۰
CT اسپیرال اندام تحتانی با تزریق سی تی اسكن ۶۹۹۸۳۲۰ ۵۶۷۳۵۵۶
CT اسپیرال اندام تحتانی با و بدون تزریق سی تی اسكن ۸۳۱۴۶۰۰ ۶۷۴۰۲۸۶
CT اسپیرال اندام تحتانی بدون تزریق سی تی اسكن ۵۹۳۰۴۰۰ ۴۸۰۳۶۱۰
CT اسپیرال اندام فوقانی با تزریق سی تی اسكن ۶۹۹۸۳۲۰ ۵۶۷۳۵۵۶
CT اسپیرال اندام فوقانی با وبدون تزریق سی تی اسكن ۸۳۱۴۶۰۰ ۶۷۴۰۲۸۶
CT اسپیرال اندام فوقانی بدون تزریق سی تی اسكن ۵۹۳۷۱۲۰ ۴۸۱۲۹۲۷
CT اسپیرال اوربیت دوجهت با تزریق سی تی اسكن ۸۱۰۱۸۰۰ ۶۵۰۳۶۸۶
CT اسپیرال اوربیت دوجهت بدون تزریق سی تی اسكن ۷۶۰۰۸۸۰ ۶۰۹۹۹۱۲
CT اسپیرال اوربیت هر جهت با تزریق سی تی اسكن ۵۹۱۸۰۸۰ ۴۷۴۵۶۲۲
CT اسپیرال اوربیت هر جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن ۸۶۵۴۲۴۰ ۶۹۲۰۴۵۲
CT اسپیرال اوربیت هر جهت بدون تزریق سی تی اسكن ۴۹۱۶۸۰۰ ۳۹۱۸۳۹۷
CT اسپیرال پروتکل همانژیوم کبدی (بدون تزریق یا تزریق دینامیک و تاخیری) سی تی اسكن ۸۸۳۶۸۰۰ ۷۱۶۷۷۲۰
CT اسپیرال حنجره یک جهت ۲میلیمتری با تزریق سی تی اسكن ۵۳۰۰۶۸۰ ۴۲۹۷۲۳۰
CT اسپیرال دو مهره یک دیسک با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۰۹۷۶۰۰۰ ۸۷۸۹۵۵۰
CT اسپیرال ریه با بدون تزریق سی تی اسكن ۱۱۰۹۰۵۲۰ ۸۹۹۰۶۹۵
CT اسپیرال ریه با تزریق سی تی اسكن ۷۲۳۶۳۲۰ ۵۸۶۶۲۰۳
CT اسپیرال ریه بدون تزریق سی تی اسكن ۶۶۴۳۲۸۰ ۵۳۸۵۸۴۲
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات با تزريق سی تی اسكن ۹۲۶۸۰۰۰ ۷۴۴۴۱۵۰
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات با و بدون تزريق سی تی اسكن ۱۰۹۷۶۰۰۰ ۸۷۸۹۵۵۰
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات بدون تزريق سی تی اسكن ۷۰۹۸۰۰۰ ۵۶۷۷۳۵۰
CT اسپیرال شکم با تزریق سی تی اسكن ۸۰۲۰۰۴۰ ۶۵۰۱۳۶۲
CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۲۵۹۳۵۶۰ ۱۰۲۰۹۷۱۰
CT اسپیرال شکم بدون تزریق سی تی اسكن ۷۷۲۱۵۶۰ ۶۲۵۹۹۲۵
CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۸۴۸۷۲۸۰ ۱۴۹۸۷۳۰۱
CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق سی تی اسكن ۱۱۲۳۷۸۰۰ ۹۱۱۰۱۵۷
CT اسپیرال صورت و سینوس – دو جهت بدون تزریق سی تی اسكن ۱۰۸۵۸۴۰۰ ۸۷۱۴۱۶۰
CT اسپیرال صورت و سینوس – یک جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن ۱۰۶۲۷۴۰۰ ۸۵۳۸۵۲۳
CT اسپیرال صورت و سینوس -یک جهت با تزریق سی تی اسكن ۶۳۲۹۱۲۰ ۵۰۶۴۲۲۷
CT اسپیرال صورت و سینوس-یک جهت بدون تزریق سی تی اسكن ۶۱۹۹۷۶۰ ۴۹۸۱۲۹۸
CT اسپیرال فقرات توراسیک با تزریق سی تی اسكن ۹۲۶۸۰۰۰ ۷۴۴۴۱۵۰
CT اسپیرال فقرات توراسیک با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۰۹۷۶۰۰۰ ۸۷۸۹۵۵۰
CT اسپیرال فقرات سرویکال با تزریق سی تی اسكن ۹۲۶۸۰۰۰ ۷۴۴۴۱۵۰
CT اسپیرال فقرات سرویکال با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۰۹۷۶۰۰۰ ۸۷۸۹۵۵۰
CT اسپیرال فقرات لومبار بدون تزریق سی تی اسكن ۷۰۹۸۰۰۰ ۵۶۷۷۳۵۰
CT اسپیرال گردن سی تی اسكن ۶۵۸۶۷۲۰ ۵۳۳۹۵۶۵
CT اسپیرال گردن با تزریق سی تی اسكن ۷۲۳۶۳۲۰ ۵۸۶۶۲۰۳
CT اسپیرال گردن با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۱۰۴۶۰۰۰ ۸۹۵۹۶۵۰
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت با تزریق سی تی اسكن ۵۱۶۶۵۶۰ ۴۱۸۸۷۰۹
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن ۷۷۳۸۶۴۰ ۶۲۷۳۳۷۹
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت بدون تزریق سی تی اسكن ۴۸۱۵۴۴۰ ۳۹۰۳۵۰۸
CT اسپیرال گوش دوجهت باوبدون تزریق سی تی اسكن ۱۲۱۹۵۱۲۰ ۹۸۸۶۶۶۰
CT اسپیرال گوش دوجهت بدون تزریق سی تی اسكن ۸۰۲۰۰۴۰ ۶۵۰۱۳۶۲
CT اسپیرال گوش دوچهت با تزریق سی تی اسكن ۸۴۱۴۰۰۰ ۶۷۷۱۴۵۰
CT اسپیرال لگن سی تی اسكن ۷۲۳۶۳۲۰ ۵۸۶۶۲۰۳
CT اسپیرال لگن با تزریق سی تی اسكن ۷۷۰۸۴۰۰ ۶۲۴۸۹۸۴
CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۱۹۴۷۸۸۰ ۹۶۸۵۵۸۵
CT اسپیرال هر سگمان از اندام سی تی اسكن ۵۹۳۷۱۲۰ ۴۸۱۲۹۲۷
CT اسپیرال هر مفصل در یک جهت سی تی اسكن ۵۵۹۶۹۲۰ ۴۵۱۲۱۸۶
CT اندام تحتاني با و بدون کنتراست سی تی اسكن ۶۲۷۸۴۴۰ ۵۱۰۹۳۷۷
CT اندام تحتاني با کنتراست سی تی اسكن ۵۲۹۳۴۰۰ ۴۳۰۷۵۹۰
CT اندام فوقاني با کنتراست سی تی اسكن ۵۲۹۳۴۰۰ ۴۳۰۷۵۹۰
CT اندام فوقاني بدون و با کنتراست سی تی اسكن ۶۲۷۸۴۴۰ ۵۱۰۹۳۷۷
CT اوربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق سی تی اسكن ۴۷۵۶۳۶۰ ۳۸۲۳۰۵۷
CT اوربیت دو جهت سی تی اسكن ۵۷۲۰۴۰۰ ۴۶۰۸۸۷۷
CT اوربیت دو جهت با تزریق سی تی اسكن ۶۰۰۷۶۸۰ ۴۸۵۸۱۶۱
CT اوربیت دو جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن ۹۳۱۱۹۶۰ ۷۵۲۹۹۳۵
CT اوربیت یک جهت با تزریق سی تی اسكن ۴۴۹۷۳۶۰ ۳۶۱۴۴۴۳
CT اوربیت یک جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن ۶۶۸۲۴۸۰ ۵۳۴۰۸۴۶
CT اوربیت یک طرفه سی تی اسكن ۳۹۳۱۴۸۰ ۳۱۰۸۹۱۷
CT بررسي ۲ و ۴ ميلي متری هر يک از اعضاء شکم – با يا بدون تزريق- هر يک به تنهايی (پانکراس، کليه ها، طحال و غدد فوق کليوی) سی تی اسكن ۳۷۵۰۰۴۰ ۳۰۳۲۶۷۳
CT بررسي ۴ و ۲ ميلي متري اعضاء انفرادي و اختصاصي شکم- با تزريق ديناميک (کبد) سی تی اسكن ۵۶۱۸۴۸۰ ۴۵۴۳۵۳۹
CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف (باوبدون تزريق) سی تی اسكن ۷۳۶۴۰۰۰ ۵۹۷۳۱۰۰
CT جهت بررسي پرفيوژن بافتي با گاز گزنون سی تی اسكن ۱۲۳۷۱۲۴۰ ۹۸۸۶۸۶۳
CT حنجره يک جهت دو ميليمتري با تزريق سی تی اسكن ۴۲۴۷۶۰۰ ۳۴۱۴۲۵۷
CT دو مهره يک ديسک با تزريق سی تی اسكن ۵۳۳۶۸۰۰ ۴۳۴۲۹۲۶
CT دو مهره يک ديسک بدون تزريق سی تی اسكن ۴۶۱۹۱۶۰ ۳۷۳۵۱۰۲
CT ديناميک گردن سی تی اسكن ۵۶۱۸۴۸۰ ۴۵۴۳۵۳۹
CT ديناميک هيپوفيز براي ميکروآدنوم سی تی اسكن ۴۹۴۵۶۴۰ ۴۰۰۹۵۱۶
CT ریه با تزریق سی تی اسكن ۵۶۸۹۰۴۰ ۴۵۸۸۷۷۳
CT ریه با و بدون تزریق سی تی اسكن ۸۶۲۴۲۸۰ ۶۹۷۳۸۷۶
CT ریه بدون تزریق سی تی اسكن ۵۱۱۰۰۰۰ ۴۱۴۲۴۳۲
CT سري کامل TMJ اگزيال و کرونال و ساژيتال سی تی اسكن ۸۸۷۹۳۶۰ ۷۱۷۹۹۷۷
CT سري گوش براي پيوند کوکلئه با فيلم‌هاي زوم سی تی اسكن ۷۰۸۰۶۴۰ ۵۶۹۱۲۶۶
CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت سی تی اسكن ۱۲۱۲۳۱۶۰ ۹۸۰۲۹۶۱
CT سيالو يک جهت با حق تزريق سی تی اسكن ۲۹۵۰۹۲۰ ۲۳۹۵۱۵۵
CT شکم و لگن با تزريق سی تی اسكن ۹۲۵۱۴۸۰ ۷۴۸۱۱۴۵
CT شکم با تزریق سی تی اسكن ۶۳۵۹۳۶۰ ۵۱۲۳۶۸۵
CT شکم با و بدون تزریق سی تی اسكن ۹۹۷۷۵۲۰ ۸۰۳۹۲۵۵
CT شکم بدون تزریق سی تی اسكن ۶۰۰۷۶۸۰ ۴۸۵۸۱۶۱
CT شکم و لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۴۳۹۳۹۶۰ ۱۱۶۳۹۳۹۰
CT شکم ولگن بدون تزریق سی تی اسكن ۸۷۵۸۴۰۰ ۷۰۸۲۳۹۷
CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق سی تی اسكن ۹۳۱۰۲۸۰ ۷۴۸۳۷۷۷
CT صورت و سينوس يک جهت با تزريق سی تی اسكن ۵۲۷۶۶۰۰ ۴۲۶۶۷۶۶
CT صورت و سينوس يک جهت(کرونال يا ۱اگزيال) سی تی اسكن ۴۵۶۴۲۸۰ ۳۶۹۹۹۲۰
CT صورت و سینوس دو جهت سی تی اسكن ۸۱۵۸۶۴۰ ۶۵۵۷۶۵۶
CT صورت و سینوس دو جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۳۸۸۲۴۰۰ ۱۱۱۵۳۶۶۰
CT صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن ۷۸۲۵۴۴۰ ۶۳۴۴۰۵۱
CT فضاي بين مهره‌اي هر کدام جداگانه سی تی اسكن ۱۱۵۵۵۶۰ ۹۲۸۶۳۴
CT فک پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان اگزيال با بازسازي‌هاي ساژيتال و کرونال سی تی اسكن ۷۲۷۶۶۴۰ ۵۹۲۲۱۰۵
CT گردن با تزریق سی تی اسكن ۵۶۱۸۴۸۰ ۴۵۴۳۵۳۹
CT گردن با و بدون تزریق سی تی اسكن ۸۵۹۴۰۴۰ ۶۹۴۹۴۸۱
CT گردن بدون تزریق سی تی اسكن ۵۱۲۵۴۰۰ ۴۱۴۴۷۹۱
CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت سی تی اسكن ۶۲۴۵۶۸۰ ۵۰۵۰۸۰۸
CT گوش داخلي يک جهت بدون تزريق (استخوان پتروس) سی تی اسكن ۳۷۵۰۰۴۰ ۳۰۳۲۶۷۳
CT گوش داخلی کرونال اگزیال سی تی اسكن ۶۲۴۵۶۸۰ ۵۰۵۰۸۰۸
CT گوش دو جهت با تزريق سی تی اسكن ۶۰۳۱۲۰۰ ۴۹۰۸۳۰۲
CT گوش دو جهت با و بدون تزريق سی تی اسكن ۹۲۲۰۴۰۰ ۷۵۰۳۷۹۷
CT گوش يک جهت با تزريق سی تی اسكن ۳۸۰۲۶۸۰ ۳۱۱۱۵۰۰
CT گوش يک جهت با و بدون تزريق سی تی اسكن ۵۷۴۷۸۴۰ ۴۶۹۶۵۹۴
CT لگن با تزریق سی تی اسكن ۵۹۹۴۵۲۰ ۴۸۴۷۲۲۰
CT لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن ۹۳۱۱۹۶۰ ۷۵۲۹۹۳۵
CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني سی تی اسكن ۵۵۵۱۸۴۰ ۴۵۰۰۸۱۸
CT لگن بدون تزریق سی تی اسكن ۵۶۱۸۴۸۰ ۴۵۴۳۵۳۹
CT مايلو يک جهت براي دو مهره و يک ديسک سی تی اسكن ۸۸۰۳۲۰۰ ۶۹۴۵۸۲۰
CT مدياستن يا ريه با تزريق ديناميک سی تی اسكن ۵۷۲۰۴۰۰ ۴۶۰۸۸۷۷
CT مغز با تزریق سی تی اسكن ۵۲۵۹۵۲۰ ۴۲۵۳۳۱۲
CT مغز با و بدون تزریق سی تی اسكن ۸۱۵۸۶۴۰ ۶۵۵۷۶۵۶
CT مغز بدون تزريق سی تی اسكن ۴۵۶۴۲۸۰ ۳۶۹۹۹۲۰
CT مغز کرونال و آگزيال با تزريق سی تی اسكن ۹۳۱۰۲۸۰ ۷۴۸۳۷۷۷
CT مغز کرونال و آگزيال بدون تزريق سی تی اسكن ۸۱۵۸۶۴۰ ۶۵۵۷۶۵۶
CT مغز کرونال و اگزیال با و بدون تزریق سی تی اسكن ۱۳۹۶۲۷۶۰ ۱۱۲۲۲۷۰۸
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق سی تی اسكن ۵۲۱۳۸۸۰ ۴۲۲۶۵۵۸
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق سی تی اسكن ۷۸۲۵۴۴۰ ۶۳۴۴۰۵۱
CT منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق سی تی اسكن ۴۵۶۴۲۸۰ ۳۶۹۹۹۲۰
CT هر سگمان از اندام سی تی اسكن ۴۶۱۹۱۶۰ ۳۷۳۵۱۰۲
CT هر مفصل در يک جهت سی تی اسكن ۴۳۷۲۴۸۰ ۳۵۱۴۳۵۰
CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو سی تی اسكن ۵۱۲۵۴۰۰ ۴۱۴۴۷۹۱
CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري) سی تی اسكن ۶۲۴۵۶۸۰ ۵۰۵۰۸۰۸
مامو گرافي يک ‌طرفه (روي دو فيلم مخصوص) ماموگرافی ۳۴۸۴۳۲۰ ۲۷۴۴۶۱۶
ماموگرافي با بزرگنمائي يک ناحيه ماموگرافی ۳۳۵۱۰۴۰ ۲۶۵۹۱۷۴
ماموگرافي دو طرفه ( ۴ فيلم ) ماموگرافی ۵۸۲۴۲۸۰ ۴۵۸۷۸۱۴
ماموگرافي گالاکتوگرافي (يک طرفه) ماموگرافی ۳۷۰۶۳۶۰ ۲۹۱۹۵۱۸
ماموگرافي هر فيلم اضافه جهت لوکاليزاسيون ماموگرافی ۱۴۰۰۵۶۰ ۱۱۰۳۲۲۸
پنوموسيستوگرافي از يک پستان و هزينه تزريق ماموگرافی ۱۱۵۹۷۳۲۰ ۹۱۳۵۲۶۶
راديوگرافي هيستروسالپنکو گرافي هیستروگرافی ۷۶۸۶۰۰۰

منبع : https://www.farjadgroup.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا